Офіційна інформація

Журнал «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» було засновано в листопаді 1997 року при Ізмаїльському державному педагогічному інституті.

Початкова назва часопису – «Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту». До складу першої редакційної колегії входили  д.філол.н., професор (головний редактор) Колесников О.А., д.пед.н., професор Кічук Н.В., д.іст.н., професор Лебеденко О.М., д.іст.н., професор Тичина А.К., к.пед.н., професор Тадіян С.І., к.філол.н., доцент Дяченко Л.Д., к.філол.н., доцент Лавриненко С.Т.

Вже з першого номеру журнал чітко окреслив свої тематичні розділи: «Педагогіка», «Історія», «Філологія». З перших років свого існування «Науковий вісник…» привертав до себе увагу як читачів, так і наукових діячів, які прагнули співпрацювати з журналом. До 2010 р. журнал мав статус фахового  – був періодичним виданням, публікації в якому визнавалися при захисті дисертаційних робіт з історії, педагогіки, філології (постанова Президії ДАК України від 12.06.2002 р. № 1-05/6). З 2013 р. по 2016 р. журнал не видавався.

Нова історія «Наукового вісника…» розпочалася з 2016 г. Завдяки ініціативі ректора університету д.пед.н., професора Кічука Я.В. та проректора з науки д.іст.н., професора Циганенко Л.Ф. журнал отримав друге життя.  Видання пройшло перереєстрацію (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  КВ № 22509-12409 ПР від 01.12.2016 г.) та увійшло до  «Переліку наукових професійних видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на  присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук» (наказ МОН України від 10.05.2017 р. № 693, від 11.07.2017 № 996).

Мова видання – українська, англійська, французька, німецька, російська, болгарська, румунська. Статус видання – вітчизняне.

Журнал зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань і базах даних Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib).

Приділяючи значну увагу наукової спрямованості видання, «Науковий вісник…» продовжує висвітлювати питання  педагогіки, історії, філології.

За останні роки розширилася географія авторів матеріалів: в журналі друкуються наукові статті вчених з Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі тощо.

Свої наукові доробки на сторінках «Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету»  публікують відомі українські вчені: д.пед.н., профессор, академік НАПН України Савченко А.Я.; д.філол.н., професор, директор Інституту української мови НАН України Гриценко П.Ю.; д.філол.н., професор Інституту філології Київського національного університеті ім. Т.Г. Шевченко Наенко М.К.; д.іст.н., професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Коцур Н.І.; д.іст.н., професор Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова Гребцова І.С.; д.пед.н., професор ІДГУ Кічук Н.В.; д.пед.н., професор ІДГУ Кічук Я.В.; д.іст.н., професор Цыганенко Л.Ф.; д.філ.н., професор ІДГУ Шевчук Т.С.; д.філол.н., доцент Колесников А.О. та інші.

Ми пишаємося тим, що багато наших авторів за час співпраці з виданням захистили дисертації, отримали наукові звання.

Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, творчі педагоги, магістранти.

 

Назва журналу (українською)

Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Назва журналу (англійською)

Scientific Bulletin Izmail State University of Humanities

Рік заснування

1997

Свідоцтво про реєстрацію

серія КВ №22509-12409ПР від 01.12.2016

ІSSN (Print)

2521-1749 (Історичні науки)

2521-1757 (Педагогічні науки)

2521-1765 (Філологічні науки)

Індексування

Google Scholar

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Researchbib Journal Index and Archive (ResearchBib)

Мова видання

Змішані мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська

Засновник видання

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Адреса редакції

м. Ізмаїл, вул. Репіна 12, каб. 208

Періодичність виходу

2 рази на рік

Видавництво

Редакційно-видавничий відділ Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Країна видавництва

Україна

Платформа

http://nv.idgu.edu.ua

Оплата за публікацію

450 грн. (17 $)