Наукове фахове видання

Правила оформлення статті

Вимоги до оформлення наукових статей

у «Науковому віснику Ізмаїльського державного гуманітарного університету»

 Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 «Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 17.10.2012 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також національного стандарту «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» ДСТУ 8302:2015, який набув чинності 22.06.2015 року наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи, які необхідно виділяти в тексті статті:

 • постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми й на які опирається автор;
 • наукові завдання статті (проблеми або напрями дослідження);
 • мета статті (формулювання завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження    та    перспективи    подальших    наукових    розвідок     у визначеному напрямі; список використаних джерел та літератури.

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

 Вимоги до електронного оформлення

 • Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: doc.
 • Формат аркуша А4, відступи: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху та знизу – 2 см.
 • Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.
 • Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки не нумеруються.
 • Обсяг статті – від 20 000 до 31 000 друкованих знаків (разом з пробілами) (8-12 сторінок, формату А4).

Послідовність розміщення матеріалу:

 • DOI (присвоює університет) та УДК (надсилається автором) розташовують у лівому верхньому кутку;
 • Ім’я та прізвище автора (авторів) – через інтервал з правого боку сторінки (друкується курсивом). Прізвище – всі літери великі курсивом (напр. Ганна ГРАДИНАР).
 • Назва статті – великими літерами жирним шрифтом через інтервал по центру сторінки.
 • Через один рядок курсивом подається анотація мовою статті, обсягом не менше 1200 друкованих знаків. На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова – мінімум 5 слів (шрифт – курсив). Шрифт Times New Roman, розмір 12. В кінці після літератури – abstract, обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
 • Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).
 • Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.
 • Якщо стаття містить таблиці і (або) малюнки, то вони повинні бути компактними, мати назв, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Малюнки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Слово Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше 2.
 • В тексті використовуються лише друкарські лапки «…».

Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань:

 • Різного роду змістові примітки (коментарі, уточнення, «ліричні відступи» від основної теми тощо) оформляти за допомогою посилань автоматично внизу відповідної сторінки (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат – інший – символ зірочка (*;**;***)).
 • Бібліографічні посилання (бібліографічні примітки) розміщувати посторінково автоматично (діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат номерів «1, 2, 3,…»; нумеровані списки – продовжити). Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою, крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.
 • Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу. За умови неодноразового посилання на різні праці одного автора застосовувати скорочений запис (автор, перші два-три слова назви, три крапки, тире, сторінка). У повторних посиланнях на багатотомний документ зазначати автора, заголовок, номер тому (випуску, книги), сторінки. Якщо повторне посилання слідує одразу за первинним, його текст замінюють словами «Там само», «Ibid.» (залежно від мови джерела, на яке посилаються). У повторному посиланні на іншу сторінку до вказаних слів додають номер сторінки. У повторному посиланні на твір одного, двох чи трьох авторів, яке не слідує за первинним посиланням, зазначають прізвище та ініціали авторів, слова «Вказ. праця», «Op. cit.» та сторінки.
 • Бібліографічні посилання, включені у комплексне посилання, розміщують в алфавітному порядку і відділяють одне від одного крапкою з комою. Якщо до комплексного посилання включено кілька посилань на одного й того ж автора (авторів), то в другому й наступних посиланнях його прізвище й ініціали замінюють на «Його ж»,

«Її ж», «Їх же» або, відповідно, «Idem», «Eadem», «Iidem».

 • References – окрема складова частина публікації. Це список використаної літератури та опублікованих джерел в алфавітному порядку, виконаний латинським шрифтом. У цьому блоці повторюють посилання у транслітерованому вигляді. Наведені джерела НЕ НУМЕРУЮТЬСЯ. Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів.

Детальніше про Chicago Manual of Style за посиланнями: Офіційний сайт з керівництва стилю:

Після надсилання матеріалів до РВВ ІДГУ статтю буде перевірено за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck, після чого автор отримає повідомлення та інформацію щодо оплати публікації.

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, французька, болгарська, румунська (за вибором).

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, магістрантів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Для осіб, що не мають наукового ступеня, додатково надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).

Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями з дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше в інших журналах.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення або відхилення статей.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється лише з дозволу автора і редакції.

Збірник виходить двічі на рік. Термін виходу статті слід уточнювати безпосередньо перед подачею статті до друку.

Телефон для довідок +38 (066)-18-95-334  з 9.00 до 16.00 в робочі дні (за київським часом).

Також свої запитання надсилайте електронною поштою на адресу: nauka_idgu@ukr.net