Наукове фахове видання

Історичні науки

Випуск 43

Зміст

Акчебаш А. Переслідування віруючих п’ятидесятників у Ізмаїлі (40-50-і рр. ХХ ст.)

Гаврищук В. Репресивна діяльність виїзних продовольчих сесій Подільського губернського революційного трибуналу

Гончарова Н. Місце інтерв’ю як чинник пам’яті

Грєбцова І. Костянтин Петрович Зеленецький: педагог, учений, публіцист

Дізанова А. Розвиток краєзнавства в 20-30-х рр. XX ст. (за матеріалами Півдня України)

Єрич Т. Економічне становище болгарських сел Ізмаїльщини під румунською владою (на матеріалах Ізмаїльського повіту 1918-1940 рр.)

Ільїн О. Трансформація міського публічного простору Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954 рр.)

Істоміна А. Історіографічні студії з фінансової політики уряду Російської імперії в Україні у 1861-1917 рр

Козубенко Ю. Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини Західної України в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст

Кравчук Б. Євангельскі християни та баптисти Київської губернії: особливості віровчень

Михайлов О. Діяльність кредитних товариств та земських кас у Бессарабській губернії

Морошан Н. Благодійна діяльність дворянок Бессарабії під час військового конфлікту 1877-1878 рр

Москалюк М., Старка В. Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941-1944 рр

Орлик С., Москалюк М. Фінансова політика російського та нацистського урядів на окупованій території Східної Галичини в роки Першої та Другої світових воєн: порівняльний аспект

Пушков І. Православні парафії «Болгарського водворення» в складі Молдавського князівства і Румунії в 1856-1878 рр

Сустрєтов А. Монети в грошовому обігу на українських землях у дореформенний період (кінець ХVIII – середина XIX ст.) : історіографія

Татаринов І. Бессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни

Хавлін Т. Гендерні погляди в повсякденному житті Німеччини: традиції та сучасність (нім.)

Церковна В. Біографічні матеріали на шпальтах «Кишиневских епархиальных ведомостей»

Чорна Л. Соціокультурні процеси в українській діаспорі Румунії (20-80-ті роки ХХ ст.)

Шпортун О. Казенні палати у Наддніпрянській Україні (сучасна українська історіографія)

РЕЦЕНЗІЇ

Качараба С. Рецензія на монографію «Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939-1953 рр.»: Старка В. В. Монографія. Тернопіль: «Вектор», 2019. 650 с

Відомості про авторів


Випуск 40

Зміст

Акчебаш А. Грецька династія Захаріаді: від величі до депортації

Березовська В. Судноплавство й торгівля в житті населення Південної Бессарабії (кінець 70-х років ХІХ ст. – 1910 р.)

Гайдай О., Олійник О. З історії військової індустрії України: епоха бронетранспортерів

Гелецький І. Економічний розвиток міста Кагул в період румунської адміністрації (1918-1940) (рум.)

Гончарова Н. Усноісторичний метод як інструмент вивчення етнофольклорних особливостей

Грєбцова І. Греки Одеси у соціокультурному житті регіону першої половини XIX ст

Дакі М. Розвиток релігійної освіти в Південній Бессарабії (1918-1940 рр.)

Дан Р. Місто Одеса під владою румунської адміністрації (1941-1944) (рум.)

Дізанова А. Формування історичної памʼяті студентів на прикладі діяльності З. Аркаса

Дроздов В. Греки в етносоціальній структурі населення міст Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (за матеріалами переписів населення)

Запорожченко О. Концепція «кінця історії» Ф. Фукуями в контексті сучасних глобалізаційних процесів

Затовський Б. Релігійне життя в Греції в роки Балканських війн 1912-1913 рр. у висвітленні Російської центральної церковної періодики (1912 – 1914 рр.)

Єрич Т. Шкільна освіта Південної Бессарабії в світлі офіційної статистики (1878-1910 рр.)

Коваль О. Зведення грецьких храмів готфійської та кафійської єпархії в Північному Приазов’ї

Ковальський С. Кіпрські місії Л. Лемніцера та Дж. Болла: консервативна парадигма американської миротворчої дипломатії в першій половині 1960-х рр

Кудінова О. Греки в соціальнокультурному просторі Бессарабії: перцепція франкомовних шабських колоністів (1841-1925) (франц.)

Левчук В. Поріднені міста Одеської області та Грецької республіки: особливості взаємодії з позицій культурної дипломатії

Михайлов О. Стан системи кредитування в Ізмаїльському повіті на початку ХХ ст

Морошан Н. Роль бессарабських аристократів у медичній допомозі армії під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст

Романова О., Тупчієнко М. Лихоманки – представниці лісової демонології в тадиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст)

Татаринов І. Бойові дії на Румунському фронті та Бессарабія (кампанії 1916-1917 рр.)

Татарко І. Економічне становище болгарських сіл Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954 рр.)

Фарина А., Казмірчук О. Об’єднання поляків Львівщини як новочасне явище полікультурного простору незалежної України

Церковна В. Одеське грецьке благодійне товариство у другій половині XIX ст

Циганенко Л. Розвиток легкої промисловості в Бессарабії 1878 – 1890 рр. (за матеріалами «Оглядів Бессарабської губернії)

Чорна Л. Афонська спадщина у становленні і розвитку українських монастирів

Щербина Н., Махінла Ю. Грецький досвід суспільних трансформацій другої половини ХХ століття


Випуск 37

Випуск 34

Випуск 30