Наукове фахове видання

Педагогічні науки

Випуск 42

Зміст

Андрейкова І. Застосування нових освітніх технологій у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект

Бабіна Ю. Символічні коди древніх культур: застосування традиційної орнаменталістики в сучасній художній освіті та моді (рос.)

Барабанова Н., Грущевська Ю. Формування соціально-ділової компетентності випускників вишів в умовах глобалізації освітнього простору

Баштовенко О. Формування здоровʼязберігаючої компетенції майбутніх педагогів

Біліченко О. Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер

Бухнієва О., Банкул Л. Духовна домінанта як складова професійної діяльності вчителя музичного мистецтва

Дімоглова О. Контекстний підхід у формуванні професійного іміджу майбутніх суднових механіків: реалії і перспективи

Драгієва Л. Шляхи збагачення професійно-педагогічного потенціалу викладачів вищої школи в контексті викликів сьогодення

Житомирський Л. Інтерактивні підходи до формування у студентів ціннісного ставлення до здорового образу життя

Замашкіна О. Девіантна поведінка підлітків: узагальнення, класифікація видів поведінкових відхилень

Звєкова В. Культура дозвілля як фактор духовного розвитку особистості

Зозуляк-Случик Р. Професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах: етичний контекст

Картель Т. Організації самостійної роботи студентів технічних закладів вищої освіти у процесі навчання іноземної мови

Кічук Н. Субʼєкт-субʼєктна взаємодія як пріоритет педагогіки толерантності та особистісно-професійної підготовки майбутнього фахівця

Луценко В. Принципи етноорієнтованої методики навчання української мови як іноземної (на прикладі арабського контингенту студентів)

Пентилюк М., Гайдаєнко І. Функційно-стилістичний аспект у навчанні морфології в згальноосвітній школі

Переняк І. Методична система формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом

Салі О. Кейс-метод як інтерактивна технологія формування іншомовної соціокультурної компетентності бакалаврів-філологів

Снісар О., Шевченко О., Ліфер К., Маслюк О. Методичні особливості організації роботи гуртка з токсикології у закладі вищої медичної освіти

Фурдуй С. Розвиток соціальної активності сучасного студенства як соціально-педагогічна проблема

Яковишена Л. Критерії, показники та рівні сформованості фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів

Ярчук Г. Новітні ідеї фізичного виховання у сфері дозвілля студентської молоді та шляхи їх творчого втілення

Відомості про авторів


Випуск 39

Зміст

Бабіна Ю. Про один із підходів до збагачення національного концепту сучасної художньої освіти (рос.)

Бухнієва О., Банкул Л. Методична своєрідність реалізації інтегрованого курсу «Мистецтво» в умовах нової української школи

Граматик Н. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (англ.)

Дімоглова О. Особистісно-професійна роль викладача вищої школи у формуванні професійного іміджу майбутнього фахівця морського транспорту

Завидівська О. Особливості сучасної системи професійної освіти студентіів-управлінців

Звекова В. Самостійна діяльність молодших школярів в умовах модернізації сучасної початкової освіти

Кічук Н. Педагогічна інтернатура – важливий складник вітчизняної системи неперервної освіти фахівця

Корнієнко С. Особливості культури здоров’я дітей дошкільного віку

Кузьменко В., Ряюуха І. Внесок гідрографічних служб і видатних гідрографів у розвиток теорії та практики морської освіти (початок ХІХ – початок ХХ століття)

Літашов О. Роль студентського самоврядування у набутті ЗВО внутрішньої автономії

Мізюк В., Рябчук В. Інформаційна відкритість освітнього закладу як переумова прозорості освітніх послуг

Мондич О. Підготовка учителя початкових класів до реалізації предметної компетентності з анатомії та фізіології людини при навчанні школярів

Онищук С. Підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя

Ситняківська С. Білінгвальні засади моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету

Столярова В. Модель підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва: педагогічні ресурси комп’ютерних технологій

Струк А. Культурологічний підхід як методологічна основа дослідження феномену «лексико-народознавчої компетентності особистості»

Трунова В. Формування читацьких інтересів дітей на перших етапах початкової шкільної освіти

Урум Н. Деякі аспекти проблеми підготовленості майбутніх фахівців морської галузі з безпеки життєдіяльності

Шевчук А. Формування компетентності викладача закладу вищої освіти у царині дистанційного навчання студентів

Відомості про авторів


Випуск 36


Випуск 33